Pepton

Tình trạng :
CÒN HÀNG
Pepton tên chung gọi các sản phẩm chuyển hoá chưa hoàn toàn của protein nguồn gốc khác nhau. Vd. thủy phân anbumin trứng thu được P dạng bột vô định hình, mềm, trắng hoặc vàng nhạt; thủy phân casein sữa được P bột màu nâu nhạt. Các P đều tan trong nước; không tan trong ete. Dùng làm môi trường nuôi cấy trong sinh học.

  Pepton là các chất hoà tan thu được khi protein được hyđrô hoá hoặc chịu phản ứng của enzim nào đó (pepxin, papain, pancreatin, vv...). Chúng thường ở dạng bột trắng hoặc vàng nhạt và trở thành hygroscopic, chúng thường được đóng trong hộp kín. Pepton cũng có thể ở dạng dung dịch. Những loại chính là: pepton thịt, pepton men, pepton máu và pepton cazein.Chúng được sử dụng trong dược phẩm, trong chế phẩm của máu, dùng để nuôi vi khuẩn, vv...Peptonat là các chất dẫn xuất của pepton. Chúng được sử dụng chủ yếu trong dược phẩm; quan trọng nhất là peptonat sắt và peptonat măng gan.

Novaco - Nupro